# کنترل

استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز

بازم بگید هوای بچه های قدرت رو ندارید: دراینمقالههدفمابررسیعملکردموتورالقاییسهفازبابرقتکفازمیباشدکهازخازنکنترلشدهالکترونیکیویک سوویچالکترونیکیبصورتسریباخازنثابتاستفادهمیکندتادرتمامشرایطبارداریولتاژهایفازموتورحداکثرتعادلرا داشتهباشند.                                                                             دریافت مقاله
/ 0 نظر / 5 بازدید