و بازهم....

و بازهم،بازهمی دیگر...بازهم غم و اندوه برای فرزندان این سر زمین،صاحبان این خاک...و بازهم هیچ کس پاسخگو نیست،هیچ کس درد این مردم را نمی پرسد،هیچ کس مرحمی بر زخم های کهنه نیست....

/ 0 نظر / 30 بازدید